DEBORAH LIFE GIOVANNONI

04 Tháng 6 2012

Kết hợp công nghệ cao và thiên nhiên bắt đầu từ các tài liệu tham khảo tự nhiên và dựa trên mối quan hệ tự nhiên/ nhân tạo. Stefano Giovannoni giải thích lại các yếu tố tự nhiên với một cách tiếp cận hài hước và châm biếm.